VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Ochrana Vášho súkromia pri používaní našej webovej stránky www.universalconsulting.sk je pre nás mimoriadne dôležitá. Preto Vás v nasledujúcom texte dôkladne informujeme o spracúvaní  Vašich osobných údajov. Zodpovedná za ochranu osobných údajov tejto webovej stránky je spoločnosť Universal Consulting s.r.o. so sídlom Ružová dolina č. 6, 821 08 Bratislava, IČO: 36 340 219 (ďalej ako “ UNIVERSAL CONSULTING „), ktorá  pri používaní a spracúvaní osobných údajov prísne dodržiava príslušné predpisy o ochrane osobných údajov. Právo na používanie osobných údajov ako anonymných dát prislúcha s výhradou nižšie opísaných práv dotknutých osôb v zákonnom prípustnom rozsahu spoločnosti UNIVERSAL CONSULTING .

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov platí iba pre www.universalconsulting.sk;  (ďalej ako „naša webová stránka“)  a s ňou súvisiace podstránky, avšak nie pre webové stránky, ktoré sú kontrolované a prevádzkované tretími stranami. Skontrolujte, prosím, vyhlásenia o ochrane osobných údajov webových stránok, ktoré sú kontrolované a prevádzkované tretími stranami, pretože tieto webové stránky nepodliehajú našej kontrole a spoločnosť  UNIVERSAL CONSULTING  nie je zodpovedná za ich obsah a opatrenia na ochranu osobných údajov.

[1.] BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV

[1.1] Spoločnosť UNIVERSAL CONSULTING  prijala na ochranu Vašich osobných údajov primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré chránia Vaše osobné údaje okrem iného pred stratou, manipuláciou alebo neoprávneným prístupom. Prijaté opatrenia podliehajú pravidelnej kontrole a priebežne sú prispôsobované podľa najnovších poznatkov stavu techniky. Pokiaľ by došlo k porušeniu ochrany Vašich osobných údajov, budeme Vás bez zbytočného odkladu v priebehu 72 hodín informovať, ak by takéto porušenie ochrany Vašich  osobných údajov mohlo viesť k vysokému riziku pre Vaše práva.

[1.2] Ak ste dostali prístupové údaje na prístup k našim on-line nástrojom na našej webovej stránke a jej používaniu, ste zodpovedný ako používateľ za bezpečné uschovanie svojho mena a hesla a za ich uchovanie v tajnosti.

[2.] POUŽÍVANIE WEBOVEJ STRÁNKY MALOLETÝMI OSOBAMI

[2.1] Upozorňujeme na to, že všetky on-line nástroje na našej webovej  stránke, ktoré spracúvajú osobné údaje, môžu používať výhradne osoby, ktoré dovŕšili 16. rok veku. Použitie on-line nástrojov a z toho vyplývajúce spracúvanie dát používateľmi pod touto vekovou hranicou bez súhlasu rodičov/zákonných zástupcov je zakázané. Pokiaľ by napriek tomu došlo k spracúvaniu takýchto osobných údajov, zastavíme spracúvanie týchto údajov, hneď ako sa o tom dozvieme.

[3.] ZBER A SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

[3.1] VAMI POSKYTNUTÉ OSOBNÉ ÚDAJE

Osobné údaje spracúvame podľa aktuálne platných zákonných ustanovení o ochrane osobných údajov. Keď s nami korešpondujete alebo vyplníte formulár s osobnými údajmi na našej webovej stránke, vezmite na vedomie, že osobné údaje, ktoré ste uviedli v príslušnom formulári, sú spracúvané iba na konkrétny účel podľa podmienok tam uvedených. Vo Vašom záujme je nevyhnutné aby ste poskytovali iba správne a aktuálne osobné údaje.

[4.] PARTNERI

Spoločnosť UNIVERSAL CONSULTING  nespracúva všetky osobné údaje sama, ale s podporou profesionálnych partnerov, menovite spoločností Universal Consulting Academy s. r. o. , Ružová dolina 6 Bratislava 821 08; Universal Consulting  Services s. r. o. , Štúrovo námestie 18, 911 01  Trenčín, Universal Consulting Transport s.r.o., sídlo: Štúrovo námestie 18, 911 01  Trenčín, IČO: 53552598, Universal Consulting  Group s. r. o. , Štúrovo námestie 18, 911 01  Trenčín, IČO: 54055555  a ďalšími sprostredkovateľmi práce, obchodnými partnermi sprostredkovateľa pôsobiacimi pri sprostredkovaní práce pre občana, alebo priamo zamestnávateľmi na území Slovenskej republiky a v zahraničí, spoločnosťami, zaoberajúcimi sa refundáciou daní zo zahraničia, dopravcami, ubytovateľmi,  a to výlučne za účelom sprostredkovania práce alebo zabezpečenia práv a povinností občana (napr. pri refundácii daní) alebo pri poskytnutí iných služieb občanovi.

Partneri boli starostlivo vybratí a vhodnými technickými a organizačnými opatreniami sa starajú o to, aby sa spracúvanie Vašich osobných údajov uskutočňovalo v súlade s požiadavkami príslušných predpisov o ochrane osobných údajov a bolo zaručené dodržanie Vašich práv. Partnerom nie je dovolené používať prenechané osobné údaje na vlastné alebo komerčné účely alebo ich poskytovať tretím stranám bez vedomia a súhlasu spoločnosti UNIVERSAL CONSULTING

Spoločnosť UNIVERSAL CONSULTING  poskytuje osobné údaje Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny ako tretej strane. Neposkytuje údaje  napríklad vydavateľstvám zoznamov adries a spoločnostiam vykonávajúcim priamu reklamu.

[5.] ZÁKONNOSŤ SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ak sa rozhodnete poskytnúť nám Vaše osobné údaje za niektorým účelom podľa ponúk daných našou webovou stránkou, z hľadiska zákonnosti ich spracúvania môže ísť o ich poskytnutie:

[5.1] BEZ VÁŠHO SÚHLASU

 • Účel : Sprostredkovanie zamestnania
 • Zdôvodnenie : § 13 ods. 1 pism. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov keď spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 5/2004 z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Rozsah osobných údajov : titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, prípadne korešpondenčná adresa, údaje o občianstve, telefonický a emailový kontakt, biometrické údaje občana , fotografia fotokópia občianskeho preukazu, cestovného dokladu, kartičky poistenca, prípadne iného identifikačného preukazu, maturitných vysvedčení a iných osvedčení o dosiahnutom vzdelaní a praxi, rekvalifikácie a kurzoch, referencií a obdobných dokumentov, požadovaných sprostredkovateľom za účelom sprostredkovania práce.
 • Doba uloženia : 10 rokov

[5.2]  S VAŠIM SÚHLASOM 

 Záujemcovia o sprostredkovanie zamestnania

 • Účel : Evidencia záujemcov o sprostredkovanie zamestnania
 • Zdôvodnenie : § 13 ods. 1 pism. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Rozsah osobných údajov : titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, , adresa trvalého pobytu, prípadne korešpondenčná adresa, telefonický a emailový kontakt,
 • Doba uloženia : 3 roky

Plnenie iných služieb občanovi

 • Účel : Zabezpečenie občanom objednaných služieb
 • Zdôvodnenie : § 13 ods. 1 pism. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Rozsah osobných údajov : titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, , adresa trvalého pobytu, prípadne korešpondenčná adresa, telefonický a emailový kontakt, číslo cestovného dokladu
 • Doba uloženia : 10 rokov

Marketing

 • Účel : Zasielanie marketingových informácií s za účelom poskytnutia pracovných ponúk, reklamných materiálov a iných ponúk, týkajúcich sa služieb, či kampaní sprostredkovateľa zmysle § 62 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronickej komunikácii
 • Zdôvodnenie : § 13 ods. 1 pism. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Rozsah osobných údajov : titul, meno, priezvisko, prípadne korešpondenčná adresa, telefonický a emailový kontakt,
 • Doba uloženia :  Po dobu zasielania informácií pokiaľ neprišlo k odvolaniu súhlasu

[5.3] Vždy však pri danom formulári, do ktorého vkladáte Vaše osobné údaje je uvedený minimálne  účel spracúvania,  rozsah spracúvaných osobných údajov, zdôvodnenie súhlasu a doba spracúvania.

[6.] PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Pokiaľ ide o spracúvanie údajov, môžete uplatniť nasledujúce práva, ktoré Vám prislúchajú:

[6.1] PRÁVO NA INFORMÁCIE

Môžete požadovať potvrdenie o tom, či a v akej miere sa spracúvajú Vaše osobné informácie.

[6.2] PRÁVO NA OPRAVU

Ak o Vás spracúvame neúplné alebo nesprávne osobné údaje, môžete kedykoľvek požadovať ich opravu, príp. ich doplnenie.

Ak ste si zriadili používateľský účet, môžete k svojim osobným údajom pristúpiť kedykoľvek a tieto sami opraviť alebo doplniť. Okrem toho môžete používateľský účet kedykoľvek zatvoriť.

[6.3] PRÁVO NA VYMAZANIE

Môžete požadovať vymazanie svojich osobných údajov, pokiaľ zanikol dôvod, pre ktorý boli zberané, ide o neoprávnené spracúvanie, spracúvanie zasahuje neúmerne do Vašich oprávnených chránených záujmov alebo sa spracúvanie údajov opiera o Váš súhlas a Vy ste ho odvolali. Pritom si treba uvedomiť, že môžu existovať iné dôvody, ktoré môžu okamžitému vymazaniu Vašich údajov odporovať, napr. zákonom upravené lehoty uloženia, prebiehajúce konania, uplatnenie, výkon alebo obhajoba právnych nárokov atď.

[6.4] PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA

Máte právo požadovať obmedzenie spracúvania Vašich údajov, keď

 • popierate správnosť týchto údajov, a to po dobu, ktorá nám umožní správnosť údajov preveriť,
 • spracúvanie Vašich údajov je neoprávnené, zmazanie však odmietnete a namiesto toho požadujete obmedzenie používania údajov,
 • už údaje na plánovaný účel nepotrebujeme, avšak Vy potrebujete tieto údaje ešte na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, alebo
 • ste podali námietku voči spracúvaniu údajov.

[6.5] PRÁVO NA PRENOSITEĽNOSŤ ÚDAJOV

Môžete od nás požadovať, aby sme Vám Vaše údaje, ktoré ste nám poskytli, dali k dispozícii v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ údaje spracúvame na základe Vášho udeleného súhlasu alebo za účelom splnenia zmluvy medzi nami a spracúvanie sa uskutočňuje s pomocou automatizovaných postupov.

[6.6] PRÁVO NA NÁMIETKU

Ak spracúvame Vaše údaje za účelom vykonania úloh, ktoré sú vo verejnom záujme, za účelom výkonu verejnej moci alebo ak sa pri spracúvaní odvolávame na nutnosť ochrany našich oprávnených záujmov, môžete podať námietku proti spracúvaniu údajov, pokiaľ existuje rozhodujúci záujem na ochranu Vašich údajov. Zasielanie reklamy môžete odvolať kedykoľvek bez uvedenia dôvodov.

[6.7] PRÁVO NA SŤAŽNOSŤ

Pokiaľ ste toho názoru, že sme pri spracúvaní Vašich údajov porušili slovenský alebo európsky zákon o ochrane osobných údajov a tým porušili Vaše práva, žiadame Vás týmto, aby ste nás kontaktovali, aby sme mohli objasniť prípadné otázky. Samozrejme máte tiež právo sťažovať sa na slovenskom úrade pre ochranu osobných údajov, príp. u európskeho orgánu dohľadu.

Tieto práva môžete uplatniť priamo v spoločnosti UNIVERSAL CONSULTING  oznámením na e-mailovej adrese gdpr@universalconsulting.sk

[7.] ZÍSKAVANIE A SPRACÚVANIE ANONYMNÝCH ÚDAJOV

Na tejto webovej stránke sú použité softvéry pre analýzu používania stránok. Vyhodnotením týchto údajov získavame dôležité poznatky o preferenciách užívateľov. Tieto poznatky pomáhajú zlepšovať kvalitu ponuky. Pri každej návšteve stránky sa konkrétne neobmedzene zaznamenávajú tieto údaje:

 • Anonymný tvar IP adresy, ktorý zaslal požiadavku
 • Dátum a čas zaslania požiadavky
 • Názov prezeranej stránky resp. súboru
 • Linku, z ktorej stránky ste sa na túto stránku dostali
 • Prehliadač a verzia prehliadača, ktorý užívateľ používa
 • Operačný systém, ktorý užívateľ používa.

Tieto údaje sa vyhodnocujú pre štatistické účely. Pritom sú to výlučne informácie, ktoré nepripúšťajú spojenie s vašou osobou. Ako užívateľ zostávate anonymný.

[7.1] POUŽÍVANIE COOKIES

V súvislosti s týmto sa používajú aj takzvané cookies. Cookie je malý textový súbor, ktorý ukladá internetové nastavenia. Takmer každá webová stránka používa túto technológiu. Váš webový prehliadač ho stiahne pri prvej návšteve webovej stránky. Pri ďalšom vyvolaní tejto webovej stránky rovnakým koncovým zariadením sa súbor Cookie a v ňom uložené informácie buď odošle späť na webovú stránku, ktorá ho vytvorila (First Party Cookie), alebo odošle na inú webovú stránku, ku ktorej patrí (Third Party Cookie). Webová stránka tak rozpozná, že už bola týmto prehliadačom raz vyvolaná, a v mnohých prípadoch obmení zobrazený obsah.

Na používanie cookies ste nám udelili Váš predchádzajúci súhlas. Za súhlas sa považuje aj aktivácia cookies prostredníctvom nastavenia Vášho webového prehliadača. Cookies na tejto stránke môžete kedykoľvek deaktivovať. Prosím zoberte na vedomie, že deaktivovaním cookies môže byť funkčnosť stránky obmedzená.
Prosím zoberte na vedomie, že kvôli funkčnosti webovej stránky sa európske smernice netýkajú nevyhnutných cookies a nedajú sa deaktivovať. Aby ste tieto cookies deaktivovali, vytvorí sa vo vašom prehliadači „Opt-Out“ cookie, aby sa váš nesúhlas dal priradiť. V prípade, že použijete iný prehliadač respektíve iný počítač alebo cookies vymažete, musíte cookies opäť deaktivovať.

[7.2] COOKIES TRETÍCH STRÁN

Cookies tretích strán (cookies na marketingové účely)

Na analýzu fungovania stránky universalconsulting.sk, správania návštevníkov na nej a tiež na tvorbu prispôsobenej a relevantnejšej reklamy využívame súbory cookies tretích strán. Tieto cookies nepodliehajú našej úplnej kontrole, jedná sa o:

1, GOOGLE ANALYTICS (DOBA UKLADANIA DÁT – 50 MESIACOV)

Tieto cookies slúžia primárne na analýzu fungovania a správania návštevníkov na stránke. Nedokážeme prostredníctvom zbieraných dát identifikovať konkrétneho návštevníka, no umožňuje nám to zaradiť návštevníkov do anonymizovaných zoznamov podľa toho, čo konkrétne ich na stránke zaujalo. Prostredníctvom týchto dát vieme poskytovať relevantnejšiu reklamu a informácie o nových ponukách pracovných pozícií na stránke.

2, GOOGLE ADWORDS REMARKETING (DOBA UKLADANIA DÁT – 100 DNÍ)

Nedokážeme prostredníctvom zbieraných dát identifikovať konkrétneho návštevníka, no umožňuje nám to zaradiť návštevníkov do anonymizovaných zoznamov podľa toho, čo konkrétne ich na stránke zaujalo. Prostredníctvom týchto dát vieme poskytovať cielenejšiu reklamu a lepšie informácie o nových ponukách pracovných pozícií na stránke.
Viac o cookies od spoločnosti Google – https://policies.google.com/privacy?hl=sk

3, GOOGLE TAG MANAGER

Táto webová stránka používa Google Tag Manager (ďalej len GTM) firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). GTM sa používa pri správe značiek webových stránok (časti kódov). Používaním systému GTM sa nevytvárajú súbory cookie a nezbierajú žiadne osobné údaje. Nástroj zabezpečuje aktiváciu iných značiek, ktoré za určitých okolností môžu zbierať údaje. GTM nepristupuje k týmto údajom. Keď si vo svojom prehliadači deaktivujete cookies, táto deaktivácia zostáva zachovaná pre všetky značky sledovania, ktoré sú implementované cez GTM. Právny základ pre spracovanie vašich údajov je čl. 6 ods. 1 s. 1 písm. f GDPR.

PREČO SI PONECHAŤ NASTAVENIE COOKIES?

Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom slobodnom rozhodnutí. V prípade ich obmedzení cez zmeny ich nastavenia prehliadača však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.

[8.] KONTAKTNÉ ÚDAJE

Zodpovedný:
Universal Consulting s.r.o. so sídlom Ružová dolina č. 6, 821 08 Bratislava
gdpr@universalconsulting.sk

Menu