SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE MARKETINGOVÉ ÚČELY

Odosielateľ formulára zakliknutím políčka Súhlasím so spracovaním osobných údajov na marketingové účely vo formulároch na stránke www.universalconsulting.sk  vyjadruje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely v súlade s ustanovením § 13 ods. 1. písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o  zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

Súčasne dobrovoľne  súhlasí so spracúvaním zadaných osobných údajov v rozsahu  titul, meno a priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo, prípadne ďalších ním dobrovoľne poskytnutých údajov na účely:

informovania o produktoch, službách, podujatiach, ako aj použitia na účely prieskumu trhu a na zaistenie a vylepšenie kvality služieb a výrobkov v rámci marketing

a to spoločnosťou Universal Consulting s. r. o., sídlo:   IČO : 36340219 so sídlom Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava (ďalej len „prevádzkovateľ“)  po dobu zasielania informácií pokiaľ neprišlo k odvolaniu súhlasu.

Zároveň berie na vedomie :

  • že tento súhlas môže kedykoľvek odvolať bez udania dôvodu a to písomne zaslaním listu na vyššie uvedenú adresu, alebo poslaním e-mailu na adresu: gdpr@universalconsulting.sk ,
  • že jeho osobné údaje môže prevádzkovateľ  poskytnúť svojim sprostredkovateľom za podmienok stanovených zákonom,  že má právo  požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa jeho osoby a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti ich spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR,
  • že prevádzkovateľ deklaruje prijatie vhodných technických a organizačných opatrení na zabezpečenie a preukázanie toho, že spracúvanie mojich osobných údajov sa vykonáva v súlade so zákonom a prijaté opatrenia prevádzkovateľ podľa potreby aktualizuje.

Ďalšie informácie o zásadách pre spracovanie osobných údajov našou spoločnosťou nájdete tu:

Menu