Obchodné podmienky

Uchádzač o prácu, ktorý sa bude uchádzať o služby našej spoločnosti Universal Consulting s.r.o., registráciou na web stránke, zaslaním svojho kontaktu, údajov, alebo životopisu, výslovne súhlasí,aby podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, použil a spoločnosť Universal Consulting s.r.o. jeho osobné údaje všade tam,kde to osobitný zákon pre spoločnosť Universal Consulting s.r.o. v súvislosti s výkonom jej činnosti výslovne vyžaduje. Pre zadováženie takýchto úkonov občan súhlasí, aby sprostredkovateľ do svojho informačného súboru si takéto údaje zisťoval a ukladal aj ako kópie z osobných alebo tiež matričných dokladov,pričom tento súhlas je platný až do jeho písomného odvolania. Zároveň uchádzač o prácu súhlasí s Obchodnými podmienkami spoločnosti Universal Consulting.

Obchodné podmienky spolupráce

1. Občan ako uchádzač o prácu, tréningový, študijný, pracovný program, brigádu alebo internship (ďalej len práca) sa dobrovoľnezaregistruje do spoločnosti sprostredkovateľa: Universal Consulting s.r.o. /ďalej len sprostredkovateľ/ za cieľom získania práce, brigády,tréningového, študijného lebo pracovného pobytu do zahraničia. O podmienkach registrácie je občan kompletne informovaný azaregistrovaním do spoločnosti sprostredkovateľa ich akceptuje. 

2. Občan poskytne sprostredkovateľovi všetky informácie ohľadne osobných údajov, vzdelania, pracovných skúseností, svojichpracovných požiadaviek a iných náležitosti, ktoré sú potrebné k získaniu práce. 

3. Informácie, ktoré občan uvedie sprostredkovateľovi sú pravdivé a aktuálne. Občan plne zodpovedá za pravdivosť a úplnosť údajov,ktoré sprostredkovateľovi poskytol a pokiaľ na základe týchto uvedených informácií, ktoré sa preukážu neskôr ako nepravdivé vzniknesprostredkovateľovi škoda, bude si sprostredkovateľ nárokovať od občana náhradu škody v plnom rozsahu. Občan je tiež informovaný,že pokiaľ mu sprostredkovateľ zabezpečí prácu a tú nebude môcť uchádzač vykonávať na základe zle uvedených informácií, budeznášať následky a náklady, ktoré spôsobí sám sebe, sprostredkovateľovi a dohodnutému zamestnávateľovi. 

4. Občan záväzne prehlasuje, že má viac ako 18 rokov a je spôsobilý konať vo svojom mene samostatne. V opačnom prípade budesprostredkovateľ rokovať o zabezpečení práce so zákonným zástupcom /rodičom, splnomocnenou osobou/ občana, až do doby kýmobčan nedosiahne vek 18 rokov. 

5. Pokiaľ bude za občana rokovať so sprostredkovateľom tretia strana (rodinný príslušník, blízka osoba alebo iná označená osoba,...) vštádiu vybavovania zamestnania, počas pracovného pobytu v zahraničí, alebo po jeho skončení, bude sprostredkovateľ rokovať stakýmto zástupcom výlučne po predložení plnej moci na zastupovanie podľa ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení. 

6. Občan sa zaväzuje aktualizovať všetky údaje, ktoré poskytol sprostredkovateľovi za účelom získania práce, okamžite pokiaľ nejakázmena nastane a to ohľadne jeho praxe, jazykových znalostí, zmeny pracovných požiadaviek (dátum nástupu do práce) či v prípade jehonezastihnuteľnosti (napr. dlhodobá dovolenka, práceneschopnosť, odchod do zahraničia), zmeny kontaktných údajov, atď. Takéto zmenysa občan zaväzuje nahlásiť sprostredkovateľovi najneskôr do 48 hodín od ich vzniku. 

7. Vyplnením dotazníka sprostredkovateľa, testov a požadovaných formulárov, ako aj poskytnutím všetkých údajov v dotazníku,životopise, vrátane osobných údajov, fotografií, kópie pasu, kópie občianskeho preukazu, kópie kartičky poistenca, akéhokoľvekidentifikačného preukazu, biometrických údajov, maturitných vysvedčení, osvedčení o vzdelaní, rekvalifikácii a kurzoch, referencií avšetkých ostatných dokumentov, ktoré občan sprostredkovateľovi poskytne, dáva zároveň súhlas sprostredkovateľovi k spracovaniutýchto údajov občana a k zaevidovaniu do databázového systému spoločnosti Perseus za účelom sprostredkovania práce, brigády,tréningového, študijného, pracovného programu alebo intershipu a zabezpečenia komerčného poistenia a dopravy, poradenstva a služiebobčanovi.

8. Občan dáva zároveň súhlas s archiváciou poskytnutých dokumentov a to v tlačenej alebo elektronickej forme na dobu neurčitú. 

9. Občan súhlasí s tým, aby za účelom sprostredkovania práce poskytol sprostredkovateľ jeho osobné údaje a všetky dokumenty, ktoréposkytol - ďalším sprostredkovateľom, zástupcom, tretej strane, partnerským agentúram alebo priamo zamestnávateľom na územíSlovenskej republiky a v zahraničí a ostatným príjemcom, spoločnostiam zaoberajúcim sa refundáciou daní zo zahraničia, komerčnýmpoisťovniam, dopravcom, UPSVaR a to aj krajinám nezaručujúcich primeranú ochranu osobných údajov. Občan súhlasí s tým, žesprostredkovateľ môže splniť svoj záväzok sprostredkovania práce i prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa, a to spoločnostizahraničnej i slovenskej právnickej či fyzickej osoby. Sprostredkovateľ však pri takomto sprostredkovaní neručí občanovi za škoduspôsobenú takýmto ďalším sprostredkovateľom. Sprostredkovateľ sa ale zaväzuje poskytnúť občanovi potrebnú súčinnosť privzniknutých nedostatkoch. 

10. Občan vyslovuje svoj dobrovoľný súhlas s tým, že sprostredkovateľ spracuje osobné údaje občana do požadovanej formy,dotazníkov, formulárov a podoby pre partnerov agentúry. Občan bol informovaný ( podľa Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobnýchúdajov), za akých podmienok, účelom a formou bude sprostredkovateľ spracovávať jeho osobné údaje a komu budú jeho údajesprístupnené. Občan udeľuje súhlas so spracovaním jeho osobných údajov až do doručenia jeho písomného odvolaniasprostredkovateľovi (poskytovateľovi). 

11. Občan poskytuje svoj súhlas s využívaním jeho elektronického a mobilného telefonického kontaktu, za účelom poskytnutiapracovných ponúk, reklamných materiálov a iných ponúk, týkajúcich sa služieb, či kampaní sprostredkovateľa zmysle § 62 zákona č.351/2011 Z.z. o elektronickej komunikácii a v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. 

12. Sprostredkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi občana zaobchádzať v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochraneosobných údajov. 

13. Občan je povinný sprostredkovateľa okamžite písomne informovať, pokiaľ nebude mať ďalej záujem o sprostredkovanie práce a to vštádiu vybavovania práce, alebo o poskytnutí iných služieb v štádiu pred poskytnutím samotných služieb.. Po samotnom sprostredkovanípráce, poskytnutých iných služieb a podpise potrebných zmlúv sa občan musí už riadiť povinnosťami vyplývajúcich zo zmlúv, ktorépodpísal, keďže majú prednosť pred ustanoveniami týchto Obchodných podmienok spolupráce. Sprostredkovateľ sa zaväzuje, že bude sosobnými údajmi občana zaobchádzať v zmysle Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. 

14. Občan, ktorý bude prijatý zamestnávateľom do pracovno-právneho pomeru, obdrží od zamestnávateľa dokument, ktorý potvrdí jehoprijatie do zamestnania. Následne bude občanovi vystavená Dohoda o sprostredkovaní občana zamestnania v zahraničí.

15. Pokiaľ občan súhlasí so všetkými podmienkami zamestnania, na znak súhlasu podpíše potrebné dokumenty a potvrdí, že nastúpi dopráce v zmysle uzatvorených zmlúv. 

16. Občan potvrdzuje, že porozumel rozumie tomu, že konečné rozhodnutie o jeho prijatí do práce a pracovných podmienkach mázamestnávateľ, nie sprostredkovateľ. Po vzniknutí pracovno-právneho pomeru občana a zamestnávateľa, nezasahuje ďalejsprostredkovateľ do ďalších dohôd medzi občanom a zamestnávateľom, ani nezodpovedá sprostredkovateľ za povinnostizamestnávateľa, ktoré mu zo vzťahu s občanom vyplývajú. 

17. a/ Občan sa týmto zaväzuje, že nebude priamo alebo nepriamo kontaktovať partnerov sprostredkovateľa za účelom zabezpečeniazamestnania s úmyslom obísť sprostredkovateľa a záväzkov voči nemu a taktiež je občan povinný sprostredkovateľa informovať oprípadnej komunikácii a jej výsledku, ktorá prebehne ešte pred samotným sprostredkovaním zamestnania (telefonický, skype, či osobnýpohovor) medzi občanom a zamestnávateľom.b/ občan sa týmto zaväzuje, že kontakty a ďalšie informácie o partnerských agentúrach a zamestnávateľoch, ktoré získa odsprostredkovateľa za účelom získania práce a sú považované za súčasť obchodného tajomstva, nesmie prezradiť tretej osobe a ani ichpoužiť v rozpore s ich účelom pre svoje potreby, a to bez ohľadu na to, či dôjde k uzavretiu zmluvy, alebo nie. Táto povinnosť pretrvávaaj po skončení spolupráce medzi občanom a sprostredkovateľom. 

18. Pokiaľ občan poruší bod 13, má sprostredkovateľ právo nárokovať si od občana náhradu škody, ktorú mu svojím konaním spôsobil. 

19. Občan bol sprostredkovateľom informovaný za akých podmienok mu sprostredkovateľ zamestnanie sprostredkuje, aké inéporadenské a iné služby sprostredkovateľ poskytuje, a za akých podmienok. 

20. Občan, ktorý nebude čerpať služby, ktoré mu boli zabezpečené, nemá nárok na ich spätnú úhradu zo strany sprostredkovateľa. 

21. Jedna úhrada odmeny sprostredkovateľa zahŕňa zabezpečenie celého predmetu podľa zmluvy, ktorú občan podpíše sosprostredkovateľom. 

22. Občan je povinný zabezpečiť si sám pred odchodom z domovskej krajiny všetky náležitosti v zdravotnej, sociálnej poisťovni a naúrade, pokiaľ mu takáto povinnosť vyplýva. 

23. Registrácia v informačnom systéme sprostredkovateľa má platnosť 2 roky od podpisu týchto obchodných podmienok. Občan budez informačného systému bude vyradený skôr len na základe jeho písomnej žiadosti. Sprostredkovateľ si tiež vyhradzuje právo zrušiťspoluprácu s občanom, pokiaľ sprostredkovateľ príjme stanovisko , že nebude schopný sprostredkovať občanovi prácu, alebo zistí oobčanovi dôležité informácie o jeho neserióznosti, alebo ak občan poruší obchodné podmienky spolupráce alebo ak občan nebudeakceptovať a rešpektovať záväzky občana voči sprostredkovateľovi voči alebo obchodnú politiku sprostredkovateľa. 

24. Občan prehlasuje, že je zároveň oboznámený s reklamačným poriadkom sprostredkovateľa. 

25. Občan sa zaväzuje, že svoje otázky na bližšiu špecifikáciu obchodných podmienok smerovať voči sprostredkovateľovi a nie vočitretej osobe. 

26. Občan súhlasí s hore uvedenými obchodnými podmienkami spolupráce, a svojim uchádzaním sa o prácu a/alebo registráciou usprostredkovateľa svoj súhlas potvrdzuje. 

27. Faxová alebo naskenovaná kópia týchto Obchodných podmienok má rovnakú platnosť ako originál. Občan sa zaväzuje, že jedenoriginál ním podpísaných Obchodných podmienok ako i iných dohôd a zmlúv uzatvorených so sprostredkovateľom (aleboposkytovateľom) zašle na adresu prevádzky sprostredkovateľa (poskytovateľa), a to v lehote najneskôr do 3 dní (slovom: troch dní) ododňa podpisu. 

28. Zmluvné strany berú na vedomie, že sprostredkovateľ poskytuje svoje služby pre uchádzača o prácu podľa ustanovení zákonač.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v platnom znení a ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. 

29. Tieto obchodné podmienky sú platné aj pre partnerské spoločnosti sprostredkovateľa, s ktorými má občan uzatvorený i iný zmluvnývzťah ako napr objednávateľ služieb. V takomto prípade budú partnerské spoločnosti sprostredkovateľa vystupovať ako poskytovateliaslužieb pre občana resp. pre objednávateľa. Ide o nasledujúce spoločnosti: Universal Consulting & Meccti Services s.r.o., sídlo: Ružovádolina 6, 821 08 Bratislava, IČO: 45366713 a Universal Consulting Academy s.r.o., sídlo: Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, IČO:46914153 a ich zriadené prevádzky a predajné miesta. 

30. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť od 01.04.2015. 

31. Aktuálne znenie Obchodných podmienok je Občanovi k dispozícii na našej webovej stránke: www.universalconsulting.sk


Sprostredkovateľ / poskytovateľ:

Obchodné meno: Universal Consulting s.r.o.sídlo: Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
IČO 36340219
IČ DPH SK 2021910022
zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I., odd. Sro vložka č. 47503/B
pobočka a korešpondenčná adresa: Štúrovo námestie 18, 911 01 Trenčín
Tel.:+421 32 7440174
Fax: +421 32 7432460
praca@universalconsulting.sk

www.universalconsulting.sk